Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG FIRMY OLOKUN

1. Firma OLOKUN działająca pod adresem internetowym www.bernardjastrzebski.pl, ma siedzibę w Sławie, ul. Makowa 18, zarejestrowana pod nr NIP 6931189540, REGON 080688304.

2. OLOKUN to firma powstała w 1993 roku. Została powołana do prowadzenia szkoleń z dziedzin biznesu oraz innych aktywności ( konferencje, iventy, spotkania businessowe).

3. Użytkownik korzystający z systemu rezerwacji i zakupu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

4. Przed zakupem usług Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się zasadami korzystania z Obiektu/Usługi, a także zamieszczonym Regulaminem przez OLOKUN na stronie www.bernardjastrzebski.pl.

5. Firma OLOKUN prowadzi sprzedaż usług za pośrednictwem sieci Internet. Rezerwacje są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia rezerwacji należy wypełnić formularz rezerwacji oraz wybrać formę zapłaty. Po dokonaniu zapłaty poprzez płatność on-line do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość informująca, że zamówienie zostało zrealizowane. W przypadku płatności tradycyjnych – przelew pocztowy/bankowy – po dokonaniu rezerwacji Kupujący ma 48 godzin na dokonanie przelewu. Po upływie tego czasu rezerwacja zostaje anulowana.

6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdej usłudze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Firma OLOKUN zastrzega sobie prawo do zmiany cen i usług znajdujących się w ofercie.

7. W momencie potwierdzenia – dokonania przelewu przez Kupującego wysłanej przez niego rezerwacji, dochodzi do umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Przedmiotem umowy jest usługa wymieniona w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami ) oraz Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów ( Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zm.).

8. W przypadku, gdy Kupujący chce uzyskać fakturę za zakupioną usługę, winien w ciągu siedmiu dni od dnia dokonania płatności wystąpić ze stosownym wnioskiem na adres e-mail firmy OLOKUN.

9.Umowa sprzedaży usług zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

11. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca wykonywania umowy.

12. Informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia na stronie internetowej firmy OLOKUN, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami ). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.

13. Zwroty. Zakup biletu na imprezy zorganizowane w sposób określony w Regulaminie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania imprezy, zmiany daty i miejsca, chyba że strony ustalą inaczej.